« اردوي تفريحي پارك بانوان با حضور كليه ي دانش آموزان و مربيان »

« دوشنبه 93/9/17 »

آدرس : شمس‌آباد - ميدان بهشتي - خيابان ولی زاده - پلاك 24تلفن : 22524648 - 22519460دورنگار : 22514102رايانامه : houra_school@yahoo.com